Category Archives: หางาน

สิ่งที่ชวนให้น่าสนใจในการหาคนเข้าทำงานตำแหน่งงานว่างโรงแรม

ตำแหน่งงานว่างโรงแรม

1. สวัสดิการที่น่าพึงพอใจ สวัสดิการของพนักงานที่ได้รับนอกเหนือจากค่าจ้างเงินเดือนประจำที่ตนเองได้รับนั้นจะเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานในระดับพนักงานอาวุโสทั้งหลายที่กำลังมองถึงความมั่นคงในการร่วมงานกับโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งในระยะยาวที่มักจะถูกนำมาเทียบเคียงกับโรงแรมอื่นๆ ก่อนการพิจารณาย้ายสถานที่ทำงาน

2. เงินเดือนประจำที่เพียงพอ สำหรับผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาบ้างแล้ว แต่ไม่มากนักนั้น เงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตนเอง และเงินเดือนที่ทัดเทียมกับเพื่อนฝูงในวิชาชีพอื่นๆ หรือเงินเดือนค่าตอบแทนสูงกว่าที่ทำงานเก่า จะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้เข้าร่วมทำงานกับโรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง

3. โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมาพอสมควรแล้วย่อมที่จะต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ดังนั้นโรงแรมควรที่จะมีการระบุเส้นทางของอาชีพภายในโรงแรมไว้อย่างชัดเจนว่า พนักงานแต่ละคนเมื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานเท่าใดแล้ว จะมีโอกาสก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งใดที่เป็นสิ่งช่วยให้พนักงานสามารถตั้งเป้าหมายในการทำงานของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่จุดนั้นได้

4. ความท้าทายความสามารถส่วนบุคคล เป็นสิ่งจูงใจอีกประการหนึ่งในการที่บุคลากรได้มีโอกาส และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงให้ทำในสิ่งที่ท้าทายต่อความสามารถส่วนบุคคลของตนเองโดยไม่ยึดติดอยู่กับกรอบ ธรรมเนียม หรือวัฒนธรรมขององค์กรที่ปฏิบัติการเรื่อยมา โรงแรมพร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง และสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลเข้ามาดำเนินการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้

ทางเรารับตำแหน่งงานว่างโรงแรมหลายอัตรา และหลายที่เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานโรงแรมเข้ามาทำงานร่วมกัน สามารถสมัครตำแหน่งงานว่างโรงแรมออนไลน์ได้ที่ https://hoteljobopp.com/ และทางเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ